Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
danceavecjohnny
Nie mów o Chrystusie, jeśli Cię nie pytają, ale żyj tak, żeby zapytali.
Reposted fromglupotaboli glupotaboli viatheism theism
danceavecjohnny
9910 dc2c 350
Reposted fromonnomnom onnomnom viatheism theism
danceavecjohnny
pierdolona ponowoczesność.  zaprzeczanie samemu sobie.  wieczny eskapizm.  żeby było łatwiej, byle z górki.  byle nie trzeba było ocierać potu ani łez.  jak chomik w kółku, albo świnia w rzeźni, która czeka aż umrze i nigdy nie widzi słońca. odrzucanie człowieczeństwa. afirmacja brzydoty.  byle się nie oparzyć o coś ciepłego.  wieczna emocjonalna zmarzlina.  syberia miłości i grenlandia empatii.  byle nie wyrosło nic.  byle nie trzeba było się martwić co z tym zrobić. byle się nie zagłębiać bo może zostać.  pierdolę ponowoczesność. 
— john planty
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny viakatvonc katvonc
danceavecjohnny
0048 c58d 350
Reposted fromsofeminist sofeminist viastarbug starbug
danceavecjohnny
4258 22a3 350
Damn fine cup of coffee.
danceavecjohnny
7722 db89 350
moje. szosą po kopcach. 
Reposted byelewinea elewinea
danceavecjohnny
9665 886f 350
Reposted fromkjuik kjuik viamala-szelma mala-szelma
danceavecjohnny
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viamala-szelma mala-szelma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl